top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ - DEĞİŞ TOKUŞ BAŞVURU FORMU

Bu aydınlatma metni, Diyarbakır’dan Lütfü İrdem, İstanbul’dan GAPO ve İzmir’den No 238 iş birliğinde, Kültür için Alan desteğiyle gerçekleşen ‘Değiş Tokuş’ projesi başvurucularını bilgilendirmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili maddeleri ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu 

Veri sorumlusu, merkezi Bekâr Sok. No:21 Kat 5 Daire 9 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Düo Yayımcılık Reklamcılık Turizm ve Fotoğrafçılık Koll. Şti.’dir (“GAPO”).

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Toplanacağı ve İşleneceği

http://bit.ly/degistokusbasvuruformu adresinde yer alan proje başvuru formunun bizzat tarafınızca doldurulması suretiyle toplanan kişisel verileriniz Mayıs-Kasım 2021 arasına tarihlenen ‘Değiş Tokuş’ projesinde yer alacak olan katılımcıların belirlenmesi, anılan projeye katılımcı olarak kabul edilmeniz durumunda projenin uygulanmasının gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu kapsamda sizlerle iletişim kurulması amacıyla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere toplanan kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, sadece GAPO çalışanları ve değerlendirmeyi gerçekleştirecek olan proje koordinatörleriyle ve talebiniz halinde ise hak arama yöntemi olarak ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; elektronik ortamda, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması Süreleri

Kişisel verileriniz, ‘Değiş Tokuş’ projesi için yaptığınız başvuru tarihinden başlamak üzere ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup bu sürenin sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi gapo@gapo.org adresine elektronik postayla veya Bekâr Sok. No:21 Kat 5 Daire 9 Beyoğlu İstanbul adresine posta yolu ile iletmeniz durumunda GAPO, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

E-posta olarak yapılacak taleplerde e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru” yazılması gerekmektedir.

bottom of page