top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun şekilde, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda Düo Yayımcılık Reklamcılık Turizm ve Fotoğrafçılık Koll. Şti (“GAPO”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir. KVKK hükümleri çerçevesinde başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu GAPO'dur.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, sınıflandırılması, kullanımının engellenmesi, mevzuatın izin verdiği üçüncü şahıslarla paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz;

 • GAPO'nun düzenlediği/desteklediği etkinlikler, program, atölye, projeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere GAPO'nun faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü kanal aracılığıyla bilgilendirme yapmak, katılım çağrısında bulunmak ve katılımı teşvik etmek

 • GAPO'nun düzenlediği/desteklediği program/projelerin katılımcı/katılımcı adaylarına başvurularının sonuçları ile ilgili bilgi vermek

 • GAPO'nun tek başına ve/veya başka kurumlarla işbirliği yaparak düzenlediği/desteklediği program/projeler kapsamında GAPO'nun meşru menfaatleri doğrultusunda katılımcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla katılımcıların kayıtlarının oluşturmak ve başvuru değerlendirme süreçlerini yürütmek, sonuçlandırmak

 • GAPO'nun düzenlediği/desteklediği program/projelere başvuruda bulunan kişilere, yeni dönem program/proje olması halinde yeniden katılım önerisi götürmek, bu amaçla başvuru ve değerlendirme sürecinde başvuru formu, CV, portfolyo, görüşme ve değerlendirme notlarını makul süre boyunca saklamak

 • GAPO'nun düzenlediği/desteklediği program/projelerin katılımcısı/jüri üyesi/eğitmen/sanatçı/yazar/çevirmen/sergi ziyaretçisinin fotoğraflarının, video kayıtlarının, biyografilerinin amaç ile bağlantılı olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, GAPO'nun faaliyetlerinin tanıtılabilmesi, kültür, sanat ve edebiyatın geliştirilebilmesi için GAPO'ya ait sosyal medya hesapları, internet siteleri, katalog, broşür, sergi alanları vb. fiziki ve/veya dijital ortamlarda yayınlamak

 • GAPO'nun düzenlediği/desteklediği program/projeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere katılımcı/etkinlik katılımcısı/sanatçı/jüri üyesi/eğitmen/yazar/çevirmene ulaşım ve konaklama sağlanması,

 • GAPO'nun düzenlediği/desteklediği program/projeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere katılımcı/etkinlik katılımcısı/sanatçı/jüri üyesi/eğitmen/yazar/çevirmene ödeme yapılması,

 • Dijital ortamda sağlanan hizmet ve imkânlar bağlamında, mevzuat ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek

 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, hayata geçirmek ve denetlemek

 • Bu konularda ilgili tüm idarî ve hukukî yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirmek

amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, GAPO'nun internet sitesi, GAPO tarafından yönetilen (PLATFORM by GAPO, Geniş Açı, Genç SoluklarMahalle@İzmir gibi) internet siteleri, GAPO'nun etkinlikleri sırasında imzalatılan iletişim formları, GAPO'nun düzenlediği/desteklediği program/projelere yapılan başvurular veya GAPO ile iletişime geçeceğiniz diğer kanallar (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube vb.) vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukukî sebepleriyle toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, GAPO her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır. KVKK’nın 7. maddesi uyarınca kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, GAPO tarafından re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Şahıslar

GAPO, işlenen kişisel verilerinizi yukarıda “kişisel verilerin işlenme amacı” başlıklı maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve bu amaçların gerçekleştirilebilmesini temin etmek üzere, ilgili kurum ya da kişilerle paylaşır. Kişisel verileriniz bunların dışında yurtiçinde veya yurtdışında hiçbir kişiye veya kuruma aktarılmayacaktır. 


KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi gapo@gapo.org adresine elektronik postayla veya Bekâr Sok. No:21 Kat 5 Daire 9 Beyoğlu İstanbul adresine posta yolu ile iletmeniz durumunda GAPO, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

E-posta olarak yapılacak taleplerde e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru” yazılması gerekmektedir.

Veri Sorumlusu
DÜO YAYIMCILIK REKLAMCILIK TURİZM VE FOTOĞRAFÇILIK KOLL. ŞTİ.

Bekâr Sok. No:21 Kat 5 Daire 9 Beyoğlu-İstanbul
Tel: +90 212 251 7003
gapo@gapo.org

bottom of page